ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

NAUCZANIE W CZASIE PANDEMII

KOMUNIKATY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zasady organizacji pracy w systemie zdalnym dla uczniów, rodziców, nauczycieli
obowiązujące w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
w roku 2020/2021

ZASADY OGÓLNE PRACY ZDALNEJ:

 • Zajęcia szkolne dla klas w trybie pracy zdalnej odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
 • Uczniowie i nauczyciele w sprawach dydaktycznych komunikują się przez aplikację Google Classroom. Komunikacja uczniów, rodziców i nauczycieli odbywa się przez dziennik elektroniczny – Librus
 • Wszelkie wnioski oraz oficjalne pisma należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły: sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl
 • Komunikacja zdalna może odbywać się za pośrednictwem telefonu komórkowego, laptopa lub komputera stacjonarnego wraz z podłączoną kamerą oraz mikrofonem. Nauczyciele i uczniowie są zobowiązani do posiadania połączenia audio i wideo.
 • Zajęcia lekcyjne będą odbywać się przy wykorzystaniu aplikacji Google Classroom, na którą będą przesyłane zadania oraz materiały dydaktyczne
 • Sprawdzanie wiedzy online przeprowadzane jest poprzez platformę Google Classroom i inne wybrane przez nauczyciela.
 • Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów w okresie nauczania zdalnego określają przedmiotowe systemy oceniania.
 • Terminy sprawdzianów/prac klasowych uzgadniane są zgodnie z PSO oraz odnotowywane w dzienniku Librus
 • Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu online oraz uczeń, który w tracie sprawdzianu stracił połączenie, kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu, żeby ustalić indywidualny termin i formę zaliczenia dostosowaną do jego możliwości technicznych i sprzętowych. W przypadku problemów technicznych, obowiązkiem ucznia jest skontaktowanie się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny lub kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.
 • Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, czy egzaminu semestralnego określa dyrektor w porozumieniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu dostosowując egzamin do możliwości technicznych i sprzętowych ucznia. Procedurę odwoławczą oraz ustalenie oceny rocznej zachowania reguluje Statut szkoły. Z egzaminu sporządza się notatkę służbową według ustalonego wzoru i dołącza do arkusza ucznia.

NAUCZYCIEL:

 • Przeprowadza wideo lekcje z uczniami zgodnie z ustalonym harmonogramem (w zależności od potrzeb czas połączenia może być krótszy niż 45 minut),
 • Sprawdza obecność uczniów na zajęciach online dokonując odpowiednich zapisów w e-dzienniku,
 • Zamieszcza niezbędne materiały dla uczniów, monitoruje postępy oraz weryfikuje wiedzę i umiejętności uczniów przy wykorzystaniu określonych aplikacji,
 • Wysyła informację zwrotną do ucznia na temat jego postępów i osiągnięć edukacyjnych,
 • Regularnie wpisuje oceny i inne niezbędne informacje do dziennika Librus,
 • W przypadku często pojawiających się nieobecności lub niewykonywaniu zadań przez ucznia, nauczyciel przez dziennik elektroniczny informuje o tym wychowawcę,

UCZNIOWIE:

 • Wykonują i przesyłają nauczycielowi prace zgodnie ze wskazówkami nauczyciela i w terminach przez niego ustalonych,
 • Aktywnie uczestniczą w zajęciach online, a na prośbę nauczyciela włączają kamerę i mikrofon.

RODZIC/PRAWNY OPIEKUN:

 • Zgodnie ze Statutem Szkoły usprawiedliwia nieobecności dziecka wysyłając wiadomość do wychowawcy klasy poprzez dziennik elektroniczny.

ZASADY KOŃCOWE:

 • Nauczyciel może uszczegółowić zasady zdalnego nauczania uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu, jednak nie może to być sprzeczne z wyżej wymienionymi zasadami.
 • Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem, uczniem, a w razie potrzeby także z rodzicem.
 • Uczniowie, nauczyciele pracują zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i zapisami Statu

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 45 w sprawie: zmiany Kalendarza Roku Szkolnego 2020/2021 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

Zarządzenie nr 42 w sprawie wprowadzenia Procedury nauki zdalnej

Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie: organizacji i dokumentowania  pracy w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach

Zarządzenie nr 37 /2020 w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 35  w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii.

Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii 

Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 12 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy w Zespole Szkół nr 1 oraz 

Zarządzenie nr 21/2020 w  sprawie: zmieniające zarządzenie nr 12 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy w Zespole Szkół nr 1 oraz  zarządzenie nr 20 w sprawie Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie: wprowadzenia w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie: szczegółowych zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego oraz klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, w okresie zdalnego nauczania.

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie: zmiany kalendarza roku szkolnego 2019/2020

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich z dnia 14.04.2020r. w sprawie wprowadzenia w szkole sposobu rozliczeń przepracowanych godzin nauki na odległość

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 12 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy z Zespole Szkół nr 1

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie: trybu i terminu odbioru świadectw przez abiturientów Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie: szczegółowych zasad oceniania i klasyfikowania uczniów klas Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, mających możliwość ukończenia tejże Szkoły w dniu 24 kwietnia 2020 roku.

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy w Zespole Szkół nr 1

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie określania zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość…

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy w Zespole Szkół nr 1