ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

 Poniedziałek 8:00-15:00

Wtorek 8:00-15:00 

Środa 8:00-9:15, 10:00-14:10 

Czwartek 10:0015:00 

Piątek 8:0013:30

 

CZYTELNIA

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 

2. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

 

3. Z księgozbioru podręcznego i aktualnych czasopism można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.

 

4. Książek, czasopism oraz płyt CD nie wolno wynosić z czytelni.

 

5. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

6. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.

 

7. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do szanowania sprzętów i wyposażenia czytelni, kulturalnego zachowania oraz nie przeszkadzania innym w korzystaniu z czytelni.

 

8. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

WYPOŻYCZANIE

1. Z biblioteki mogą korzystać:

 

   a) uczniowie,
   b) nauczyciele,
   c) pracownicy administracji szkoły,
   d) rodzice uczniów,
   e) inne osoby w porozumieniu z bibliotekarzem (absolwenci, emerytowani nauczyciele itp.)

 

2. Przy zapisie zgłaszający się uczeń powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

 

3. Z księgozbioru można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

 

4. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

 

5. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych woluminów w najkrótszym   możliwym terminie. W szczególności dotyczy to lektur, które należy zwrócić niezwłocznie po zakończeniu ich omawiania na lekcjach języka polskiego.

 

6. Okres wypożyczenia książki nie może przekraczać jednego miesiąca.

 

7. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 

8. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.

 

9. Na prośbę czytelnika można rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych  czytelników.

 

10. Z zasobu księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.

 

11. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed   wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

12. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia itp. czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.

 

13. Wszystkie wypożyczone książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.

 

14. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie), również w trakcie roku szkolnego, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką i uzyskania potwierdzenia zwrotu wszystkich materiałów z biblioteki.

 

15. Niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych  przypadkach pozbawieni prawa korzystania z biblioteki szkolnej.