ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

Historia

WSTĘP

Od ostatniego zjazdu absolwentów Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach mija 10 lat i dzisiaj stajemy w obliczu kolejnej okrągłej rocznicy 70-lecia powstania szkoły, a zarazem rocznicy nadania jej imienia Powstańców Wielkopolskich. Można śmiało powiedzieć, że już tradycją stało się przy tak znamienitej okazji przygotowywanie kalendarium historii szkoły. Dzięki takim działaniom, podejmowanych przez nauczycieli naszej placówki, możemy utrwalić ważne momenty, zachować wspomnienia, a także budować poczucie ciągłości i spójności kilkudziesięcioletniej historii Szkoły od momentu jej powstania aż do dziś. Świadomość przeszłości jest jednym z warunków świadomego planowania przyszłości, stawiania sobie kolejnych celów i wyzwań oraz tworzenia  nowej jakości, dlatego podejmujemy ten trud pielęgnowania pamięci o ludziach i wydarzeniach, które stały się historią tego miejsca i na zawsze zdefiniowały jego wartość.

Kalendarium, które oddajemy w Państwa ręce, składa się z trzech części:

Część I  – obejmuje historię szkoły i stanowi krótki rys sporządzony na podstawie publikacji autorstwa Roberta Dorny: Szkoła na Leśnej 1948 – 19991, 55 lat Szkoły na Leśnej. Kalendarium 1948 – 20032 oraz Okruchy pamięci 1948 – 20083,  a także szkolnych kronik.  

Część II – stanowi spis wydarzeń składających się na historię placówki z 10 lat jej działalności od roku 2008 do 2018, ujętych w konwencji podobnej do poprzednich kalendariów. W tej części znajdziecie Państwo przegląd kadry, absolwentów oraz najważniejsze informacje z życia szkoły – zarówno historyczne, jak i ciekawostki. 

Część III – formułuje koncepcję obecnego zjazdu: połączenia świadomości własnej tradycji i konsekwentnego zmierzania ku nowoczesności. Opisana została w niej praca wychowawcza placówki w zakresie edukacji patriotycznej, związana z osobami Patronów szkoły – Powstańców Wielkopolskich  oraz inne nowsze tradycje, które tworzą się w oparciu o bieżące doświadczenia i wyzwania współczesności. Tradycje związane z Patronem opracowane zostały na podstawie książki „Czas pamięci”4. Nowoczesność z kolei definiuje okres rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną, kolejne obiekty sportowe takie jak siłownia wewnętrzna i zewnętrzna, bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią w dal, utworzenie klas technicznych mechatronicznych, utworzenie oddziałów sportowych Akademii Lecha Poznań, Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, współpracy z uczelniami i przedsiębiorstwami, które zaowocowały powstaniem nowoczesnych pracowni Samsung Labo i Mecha Labo. Wszystkie te wymienione działania mają ogromny wpływ na to, że szkoła staje się placówką nowoczesną i zmieniającą się zgodnie z potrzebami naszych wychowanków zapewniając im wszystkie możliwości efektywnego i harmonijnego rozwoju.  

Na koniec umieszczono zestawienie uczniów wpisanych do Złotej Księgi oraz uczniów, którzy służyli przy sztandarze i tych, którzy działali w Samorządzie Uczniowskim. 

Mamy świadomość, iż przy tak ogromnej historii, tworzonej przez niezliczoną ilość dni życia szkolnego i niezliczoną ilość osób – nauczycieli i uczniów,  opracowanie może zawierać błędy i przeoczenia, za co z góry przepraszamy. 

CZĘŚĆ I

Historia Szkoły w pigułce

imnazjum Przemysłu Przetwórstwa Ziemniaczanego we Wronkach powstało w 1948 roku. Pismem z dnia 19 sierpnia Ministerstwo Przemysłu zatwierdziło uruchomienie ww. placówki. Powodem jej powstania była potrzeb kształcenia fachowców dla przemysłu ziemniaczanego. Inicjatorem umiejscowienia szkoły właśnie w tej lokalizacji był Alojzy Cieszkowski, dyrektor wronieckiej „mączkarni”, a od lipca 1947 roku – dyrektor ds. technicznych Zjednoczenia Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu. Na dyrektora nowo powstałej placówki powołano Wacława Napierałę, nauczyciela z miejscowej szkoły zawodowej. Do lutego 1949 roku nauka odbywała się w świetlicy OSP,  a internat znajdował się w wilii „dyrektorskiej” ZPZ na ulicy Sierakowskiej. 15 lutego szkoła wraz z internatem przeniosła się do budynku byłego miejskiego Towarzystwa Strzeleckiego znajdującego się na ulicy Leśnej.W grudniu 1949 roku dyrekcja podpisała umowę z gwardianem klasztoru oo. Franciszkanów Stefanem Hawlickim na mocy której szkoła dzierżawiła dziesięć sal klasztornych na II piętrze. Internat istniał w tym miejscu do 1965 roku.

Alojzy Cieszkowski

Gimnazjum Przemysłu Przetwórstwa Ziemniaczanego przetrwało do roku 1950, kiedy to Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego zdecydowało o otwarciu Państwowego Technikum Przemysłu Ziemniaczanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przemysłu Ziemniaczanego. W roku szkolnym 1952/53 nie było już klas gimnazjum i szkoły zawodowej, a w marcu 1953 roku Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego nadał szkole statut i nazwę  Technikum Przemysłu Spożywczego. Cztery lata później, 1.01.1953 roku, szkoła została przejęta przez Ministerstwo Oświaty.

W roku szkolnym 1958/59 odbył się nabór również do dwóch klas zasadniczej szkoły zawodowej (Zasadnicza Szkoła Metalowa), a dwa lata później uczniowie otrzymali możliwość nauki także w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej Handlowej.

W roku 1961, decyzją Ministerstwa Oświaty, szkoła zmieniła nazwę na Technikum Mechaniczno-Elektryczne we Wronkach.

Niezwykle ważnym dla placówki dniem był 30.04.1965 roku, kiedy to do użytku oddano budynek internatu. 

24.04.1974 roku szkoła otrzymała sztandar i odtąd nosiła nazwę Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Mariana Buczka (patron został wybrany zgodnie z propozycją Rady Pedagogicznej).

 

Wacław Napierała

W roku 1980, decyzją kuratora oświaty, do szkoły przyłączona została Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Nowej Wsi. Placówka odtąd zaczęła nosić nazwę Zespół Szkół Zawodowych we Wronkach, natomiast w drugiej połowie lat 80. szkoła ponownie uległa powiększeniu o Policealne Studium Zawodowe (1986 r.) i Technikum Chemiczne (1988 r.)

W lutym 1990 roku, na wniosek nauczyciela – Klemensa Stróżyńskiego, Rada Pedagogiczna zrezygnowała z Mariana Buczka jako patrona szkoły, a kuratorium zatwierdziło tę decyzję. Dwa lata później, w roku szkolnym 1992/93 pierwszy raz ogłoszony został nabór do liceum ogólnokształcącego (profil ogólny). W 1993 roku nazwa szkoły po raz kolejny uległa zmianie i zyskała brzmienie: Zespół Szkół Zawodowych  nr 1. Dwa lata później rozpoczęła się współpraca z Klubem Sportowym Amica, która pozwoliła młodym piłkarzom uczyć się w szkole i jednocześnie mieszkać w internacie.  

Internat w budowie

W 1996 roku szkoła znowu się zmienia – powstaje Policealne Studium Zawodowe (dwuletnie) o profilu informatycznym, a rok później w Nowej Wsi – Liceum Zawodowe o specjalnościach: wiejskie gospodarstwo domowe oraz mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.

W 1999 roku, w związku z reformą administracyjną, szkoła przeszła pod zarząd Starostwa Powiatowego w Szamotułach, a Rada Powiatu Szamotulskiego uchwałą z dnia 10.02.2000 roku nadała szkole imię Powstańców Wielkopolskich i zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru odbyła się 8 kwietnia tegoż roku. Ojcem Chrzestnym Szkoły został Jan Rzepa – Powstaniec Wielkopolski i uczestnik wojny obronnej z 1939 roku w szeregach Armii Poznań. W roku 2001, Szkoła po raz kolejny powiększyła się, kiedy to na mocy reformy edukacji w skład zespołu weszło Publiczne Gimnazjum nr 2 we Wronkach. Ta sama reforma sprawiła, że w 2002 roku w Szkole na Leśnej zaczęły funkcjonować Technikum nr 1 (czteroletnie), Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie, o nachyleniach programowych: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym i informatycznym) i I Liceum Profilowane.

20.10.2003 roku odbył się Zjazd Absolwentów dla uczczenia jubileuszu 55 -lecia Szkoły (pierwszy taki zjazd w historii), a we wrzesień 2004 roku uroczyście otwarto halę sportową. Po raz pierwszy powstała również odrębna klasa dla młodych piłkarzy Klubu Sportowego Amica zwana klasą sportową.

W 2004 roku przestała również istnieć szkoła w Nowej Wsi. Trzy lata później, 20.04.2007, roku Szkoła otrzymała Statuetkę Hipolita, którą przyznaje się liderom pracy organicznej. Na ręce dyrektor Grażyny Gromadzińskiej – Kopras statuetkę przekazali: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Marian Król i dyrektor biura Towarzystwa – Edmund Dudziński, w obecności posłów na Sejm RP: Jakuba Rutnickiego, Stanisława Kalemby i Stanisława Steca.

20.09.2008 roku odbył się kolejny Zjazd Absolwentów w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Szkoły.

Rok 2012 był szczególny zwłaszcza dla uczniów uprawiających piłkę nożną – 19 września nastąpiło otwarcie Akademii Lecha Poznań przy Szkole na Leśnej we Wronkach. 

W roku 2014 roku pani dyrektor Monika Kozber podpisała kilka ważnych porozumień: 30.04 – porozumienie o współpracy partnerskiej z Nadleśnictwem Wronki, 16.06 – porozumienie o współpracy partnerskiej z Politechniką Poznańską,  6.11 – porozumienie o współpracy partnerskiej z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  

16 grudnia w wyniku współpracy Szkoły z firmą Samsung Electronic ruszył projekt Samsung Labo – program kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych technologii oraz umiejętności biznesowych i społecznych dla uczniów technikum, a także nowoczesna pracownia techniczno-informatyczna, ufundowana przez firmę Samsung. W związku z tym wydarzeniem 12 lutego 2015 roku gościli w Szkole: Wiceprezes Rady Ministrów 

i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz, Burmistrz Miasta 

i Gminy Wronki Mirosław Wieczór, Prezes Firmy Samsung Electronic Polska Hadrian Baumann, Dyrektor Firmy Samsung Olgierd Bałtaki oraz przedstawicieli firm SEPOL i SEPM, a także wielu innych gości.

Z dniem 1.09.2017 roku częścią Zespołu Szkół stała się Szkoła Mistrzostwa Sportowego (klasa siódma według nowej reformy oświatowej). Będzie się ona opierała na współpracy z Klubami KKS Lech Poznań i MKS Błękitni Wronki. Porozumienie 

w sprawie powstania nowej placówki, obowiązujące na trzy lata, podpisali: Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz, Dyrektor Szkoły Monika Kozber, Prezes Klubu KKS Lech Poznań Karol Klimczak i Dyrektor Zarządzający Akademii Lecha Poznań Piotr Sadowski.

7.04.2018 roku odbędzie się kolejny Zjazd Absolwentów w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły.

Szkoła na Leśnej we wrześniu 2017 r.

Dyrektorzy Szkoły

 1. Alojzy Migała (1969-1970)

 2. Jerzy Tyczyński (1970-1973)

 3. Gabriela Cepryńska (1973-1976)

 4. Jerzy Chruściel (1976-1977)

 5. Czesław Mańczak (1977-1980)

 6. Jerzy Pawlak (1980-1992)

 7. Wojciech Wanarski (1992-2000)

 8. Zenon Zachciał (pełnił obowiązki dyrektora: IV – VIII. 2000 oraz IX – XII. 2001)

 9. Dariusz Staszak (2000-2001)

 10. Grażyna Gromadzińska-Kopras (2002-2013)

 11. Monika Kozber (2013 – do dnia dzisiejszego)